Rad u Saint-Gobain mora da bude sinonim za bezbednu radnu sredinu, u kojoj svako može da ispuni svoj potencijal, a da ne bude izložen bilo kakvim zdravstvenim ili bezbednosnim rizicima. Zaštita zdravlja, bezbednost na radu i briga o životnoj sredini su obaveze svakog od nas danas i svakog dana i to, kako na poslu, tako i kod kuće. Svako treba prema svojim mogućnostima da doprinise povećanju bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu i da se na odgovarajući način uključi u inicijative usmerene na brigu o životnoj sredini. Naš zajednički zadatak je da konzistentno smanjujemo uticaj naših aktivnosti na životunu sredinu

Saint-Gobain je pristupila Global Compact OUN 2003. Godine

Global compactZa održivi razvoj pod patronatom OUN. Namera pri korišćenju ove međunarodne mreže je zajednički doprinos razvoju humane i održive ekonomije. Priključenjem njoj Saint-Gobain se obavezuje da ugradi njenih deset principa u svoju strategiju i aktivnosti. 2009. godine kompanija Saint-Gobain je podržala programe Global Compact Caring for Climate and the Water Mandate.

PROFESIONALNOST

Za nas profesionalnost znači mobilizaciju najboljih sposobnosti, znanja i know-how pojedinaca a takođe i akcenat na lično obrazovanje, koje će ih održati na visokom nivou. To zahteva lično angažovanje, sposobnost da se prihvate dodeljeni zadaci i volju da se dostignu potrebna znanja. Pretpostavlja lični doprinos svakog pojedinca, pre svega u oblasti zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti radnika.

POŠTOVANJE OSTALIH

Poštovanje saradnika je primarni preduslov za obezbeđenje profesionalnog i ličnog razvoja svakog pojedinca. U Grupi moraju da se poštuju širom sveta. Pretpostavlja prihvatanje pluralizma, poštovanje svih kulturnih osobina i svih ljudi bez obzira na njihovo poreklo. Izražava spremnost da sluša druge, informiše, objašnjava i angažuje se u dijalogu.

INTEGRITET

Integritet prodstavlja striktno poštovanje poštenja u svim profesionalnim delatnostima, To pre svega znači da nijedan pojedinac neće dati prednost sopstvenim interesima na račun interesa Grupe i neće zloupotrebiti poverenje koje mu je dato i to, kako na sastancima u okviru Grupe, tako i u postupcima u ime Grupe sa trećim stranama, bez obzira na lokalne običaje. Za određene kategorije zaposlenih u Grupi gde to zahteva priroda njihovih odgovornosti mogu da budu uvedena posebna pravila ponašanja.

LOJALNOST

Lojalnost zahteva iskrenost i ljubaznost u odnosu s kolegama, nadređenima, podređenima i trećim stranama povezanim s Grupom. Konkretno, to znači da je nespojivo promovisanje bilo kakvih sopstvenih interesa koji bi bili u suprotnosti sa interesima kompanije ili Grupe kao celine. Ispunjavanje ovog stava pretpostavlja poštovanje uputstava i unutrašnjih pravila pojedinih društava i Grupe.

SOLIDARNOST

Solidarnost je zasnovana na osećaju za individualno odgovornost u radu, koji prevazilazi egocentrično razmišljanje. Podržava timski rad i najbolji mogući doprinos svakog pojedinca s ciljem da se dostignu definisani ciljevi kompanije i Grupe. Nužno mora da vodi ka odbijanju upravljačkih ili operativnih metoda koje vode pre ka sopstvenom zadovoljstvu pojedinaca nego ka zadovoljenju interesa kompanije ili Grupe kao celine.

POŠTOVANJE ZAKONA

Sve kompanije Grupe moraju dosledno da poštuju važeće zakone i propise zemalja u kojima posluju. Poseba pažnja se poklanja sledećim oblastima: Kompanije posebno izbegavaju bilo kakve postupke koji bi mogli da naruše definisana pravila konkurencije. U principu se uzdržavaju bilo kakvog oblika finansiranja političkih stranaka ili političkih aktivnosti, čak i u slučaju da lokalni zakoni to dozvoljavaju. Odbijaju bilo kakav oblik aktivne ili pasivne korupcije prilikom raspisivanja nacionalnih ili međunarodnih tendera. U svim dalje navedenim oblastima kompanije, pored ostalog, izbegavaju da namerno koriste rupe ili nedostatke u zakonima i propisima, koje bi bile u suprotnosti sa principima Grupe Saint-Gobain.

BRIGA O ŽIVOTNOJ SREDINI

Kompanije u Grupi aktivno učestvuju u zaštiti životne sredine. U svojim radionicama, bez obzira gde se nalaze, promovišu takve oblike upravljanja, koji omogućavaju da se uspostave merljivi ciljevi u oblasti zaštite životne sredine i definisani pokazatelji redovno procenjuju i kontrolišu. Kompanije će se truditi da povise nivo pokazatelja brige o životnoj sredini sopstvenim radom na nivo najefikasnijih operativa u Grupi i to i u slučaju kada to lokalni zakoni i propisi ne zahtevaju.

BEZBEDNOST NA RADU I ZDRAVLJE RADNIKA

Kompanije u Grupi poklanjuju posebnu veliku pažnju preduzimanju svih potrebnih mera, neophodnih za obezbeđenje što efikasnije zaštite zdravlja i bezbednosti na radnim mestima. Definiše politiku prevencije rizika i nadgleda njenu primenu. Sprovodi kontrolu stvarnog stanja u odnosu na važeće propise. Ovu politiku sprovodi prema svojim radnicima i prema radnicima svojih kooperanta, ukoliko rade u radionicama koje pripadaju Grupi. Kompanije će nastojati da povise nivo sopstvenih pokazatelja koji se odnose na zaštitu zdravlja i bezbednost na radu u radionicama na nivo najefikasnijih operativa istog nivou u Grupi i to i slučaju kada to lokalni zakoni i propisi ne zahtevaju.

PRAVA RADNIKA

Kompanije u Grupi pažljivo vode računa da se poštuju prava zaposlenih i zastupaju aktivni socijalni dijalog sa zaposlenima. Štaviše bez bilo kakvog ograničenja poštuju sledeća pravila i to i u slučaju kada ih ne propisuju lokalni zakoni.