Pravila i uslovi korišćenja

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Na ovoj stranici se nalaze pravila i uslovi pod kojima možete koristiti veb-sajt www.saint-gobain.rs (u daljem tekstu: „Veb-sajt“). Molimo vas da ih pažljivo pročitate.

Vlasnik ovog Veb-sajta je privredno društvo Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat, matični broj: 17379151, PIB: 100427607, privredno društvo upisano u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije (u daljem tekstu: „Saint-Gobain“, „nas“, „nama“ ili „mi“).

Svrha ovog Veb-sajta je da pruži informacije o nama i poslovnim subjektima koji posluju u okviru Saint-Gobain Grupe, odnosno o našim aktivnostima, proizvodima i uslugama. Pojam „Saint-Gobain Grupa“ označava različite kompanije i poslovne subjekte kojima upravlja kompanija Compagnie de Saint-Gobain, koja direktno ili indirektno kontroliše lica koja posluju u okviru Saint-Gobain Grupe.

Saint-Gobain ima pravo da izmeni prezentaciju, konfiguraciju i lokaciju Veb-sajta, u bilo kom trenutku.

Na ova Pravila i uslove korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“) primenjuje se pravo Republike Srbije. Za rešavanje svih sporova proizišlih iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja nadležan je sud u Beogradu.

USLOVI PRISTUPA I KORIŠĆENJA VEB-SAJTA

Pristupanje, pregledanje i korišćenje Veb-sajta podrazumeva da ste upoznati sa ovim Uslovima korišćenja i da prihvatate njihovu primenu i primenu važećih propisa Republike Srbije, a svakim ponovnim pristupanjem Veb-sajtu potvrđujete svoj pristanak. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih Uslova korišćenja, nemojte koristiti Veb-sajt niti skidati njegov sadržaj.

Kada nas kontaktirate preko Veb-sajta ili direktno na e-mail ili drugu adresu, dajete saglasnost za obradu ličnih podataka koje nam date. O svim pitanjima u vezi sa obradom dostavljenih podataka saznajte više u našoj Politici privatnosti.

Obavezujete se da Veb-sajt i njegove sadržaje nećete koristiti u svrhe i na načine koji su u suprotnosti sa važećim propisima, ovim Uslovima korišćenja, pravilima morala i opšteprihvaćenim dobrim praksama, odnosno kojima biste mogli prouzrokovati štetu nama, Saint-Gobain Grupi i/ili trećem licu.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Svaki vid korišćenja predmeta zaštite prava intelektualne svojine ili informacija objavljenih od strane Saint-Gobain i/ili sa njim povezanih lica na Veb-sajtu podleže sledećim pravilima:

 • Veb-sajt i njegov sadržaj su u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom predmet zaštite prava intelektualne svojine. Saint-Gobain je nosilac, odnosno ovlašćeni korisnik, autorskog i svih drugih prava intelektualne svojine na Veb-sajtu, njegovim delovima i sadržaju (uključujući, a ne ograničavajući se na žigove, logotipe, slike/fotografije, planove, dizajn, baze podataka, softver, dijagrame toka, prezentacije, audio i video fajlove, tekstove, i druge materijale).
 • Upotreba Veb-sajta i njegovog sadržaja protivno uslovima propisanim ovim Uslovima korišćenja  i propisima je zabranjena.
 • Dozvoljeno je pregledanje, preuzimanje i štampanje tekstualnog ili grafičkog sadržaja isključivo za sopstvene interne informacije odn. pod uslovom da se to čini isključivo za zakonitu, ličnu i nekomercijalnu upotrebu, da se time ne povređuju prava intelektualne svojine, kao i: 
  a) da se zadrže sva upozorenja sadržana u originalnim materijalima; 
  b) da se slike odnosno fotografije koriste isključivo sa okolnim tekstom koji se na njih odnosi; 
  c) pod uslovom važenja sledećeg obaveštenja: ©Saint-Gobain. Sva prava nosioca autorskog i drugih prava su zadržana. Izričito je zabranjeno svako umnožavanje i korišćenje kopija napravljenih u svrhe koje nisu napred navedene.
 • Zabranjeno je menjanje, prilagođavanje, dodavanje i/ili uklanjanje bilo kojeg zaštićenog znaka ili drugog znaka razlikovanja, kao i bilo kog dela sadržaja Veb-sajta.
 • Sva vlasnička prava nad robnim i uslužnim znacima uključujući i logo, kao i brendovi i naziv domena koji se nalaze na Veb-sajtu pripadaju Saint-Gobain ili licima povezanim sa njim. Ništa na ovom Veb-sajtu se ne može tumačiti kao davanje saglasnosti, odnosno priznanje prava na korišćenje, u bilo koju svrhu, bilo koje oznake na kojoj Saint-Gobain, odnosno sa njim povezana lica imaju pravo intelektualne svojine.
 • Ovaj Veb-sajt i njegov sadržaj ne mogu se koristiti za kreiranje bilo koje baze podataka, niti se smeju čuvati (u celini ili delimično) u bazama podataka kojima pristupate vi ili bilo koje drugo lice, niti za distribuciju bilo koje baze podataka koja sadrži celu ili deo Veb-sajta ili njegovog sadržaja.

Zabranjena je reprodukcija ili distribucija, delimično ili u potpunosti, sadržaja ili delova sadržaja Veb-sajta bez prethodne pisane saglasnosti Saint-Gobain, kao i korišćenje, prilagođavanje ili distribucija radi stvaranja novih sadržaja u bilo koje komercijalne svrhe ili na način i u svrhe koji su u suprotnosti sa ovde utvrđenim uslovima ili svrhom ili kojim se narušavaju prava autora ili nosioca drugog prava intelektualne svojine.

Takođe, nedozvoljeni su korišćenje bilo kakvog uređaja ili softvera radi ometanja ili pokušaja ometanja ispravnog funkcionisanja Veb-sajta, kao i pokušaj i radnje dešifrovanja, reprogramiranja ili reverzibilnog inženjeringa bilo kog softvera koji uključuje ili na bilo koji način čini deo Veb-sajta.

Ukoliko bilo koji deo Veb-sajta zahteva od korisnika ili mu dopušta da objavljuje ili distribuira materijal sa ili putem Veb-sajta, to ne sme biti urađeno protivno ovim Uslovima korišćenja, propisima, dobrim praksama ili moralu (npr. time se ne sme izvršiti povreda prava intelektualne svojine ili bilo kog drugog prava trećih lica; niti se sme koristiti materijal koji je opscen, klevetnički ili uvredljiv za bilo kog drugog korisnika, fizičko ili pravno lice; materijal koji sadrži viruse ili druge programe, odnosno aplikacije koje ometaju ili mogu naneti štetu nekom sistemu, podacima ili informacijama i drugo). Korišćenjem ovog Veb-sajta korisnik prihvata da će materijal koji šalje putem ili sa Veb-sajta biti u skladu sa navedenim uslovima, te prihvata isključivu i potpunu odgovornost za oblik, sadržaj i tačnost takvog materijala.

VEZA (LINK) SA DRUGIH VEB-SAJTOVA

Da bi na drugom veb-sajtu postojala veza do ovog Veb-sajta ili bilo kog njegovog sadržaja ili dokumenta koji je na njemu objavljen (u daljem tekstu: „Link“), neophodno je da Saint-Gobain prethodno da pisanu saglasnost. Za dobijanje saglasnosti možete nas kontaktirati na e-mail adresu iz odeljka „Kontakt“.

Korišćenje Linka za koji je dobijena naša saglasnost dozvoljeno je pod sledećim uslovima:

 • Link će samo dopustiti pristup ovom Veb-sajtu i to njegovoj početnoj stranici (hompage) ali ga neće moći reprodukovati ni na koji način.
 • Link neće uspostaviti veze s drugim stranicama Veb-sajta izuzev s početnom (homepage).
 • Neće sadržati lažne, netačne izjave ili indikacije o Veb-sajtu.
 • Neće se izjaviti niti implicirati da je Saint-Gobain na bilo koji način nadzirao niti podržao sadržaje ili usluge koji se nude ili oglašavaju na veb-sajtu na kojem je Link postavljen.
 • Veb-sajt na koji se postavlja Link neće sadržati nijedan brend, komercijalni naziv, oznaku poslovnog prostora, naziv, logo, slogan ili druge znakove razlikovanja koji pripadaju Saint-Gobain-u ili poslovnim subjektima iz Saint-Gobain Grupe niti trećim licima bez njihovog odobrenja.
 • Veb-sajt na kojem je postavljen Link neće sadržati nedopuštene informacije ili sadržaj, suprotno moralu i opšteprihvaćenim dobrim praksama i javnom interesu, ili suprotno bilo kojim pravima trećih lica.
 • Na Linku će biti naznačen ispravan naziv Saint-Gobain.

Zadržavamo pravo da izmenimo i dopunimo ove uslove, kao i pravo da odredimo cenu za postavljanje Linka pre davanja saglasnosti. 

Postavljanje Linka ne podrazumeva ni u kom slučaju postojanje bilo kakvog odnosa između Saint-Gobain-a, s jedne strane i vlasnika veb-sajta na kojem je postavljen Link i/ili administratora tog veb-sajta i/ili provajdera domena, s druge strane, niti podrazumeva da Saint-Gobain poznaje, prihvata, preporučuje ili odobrava sadržaj veb-sajta na koji je postavljen Link i/ili proizvode ili usluge ili  aktivnosti vlasnika tog veb-sajta. Saint-Gobain ne odgovora za bilo kakve posledice koje mogu proisteći iz Linka koji postavi treće lice, niti za sadržaj, informacije i/ili usluge u vezi kojih je Link postavljen.

U slučaju da nismo dali saglasnost za postavljanje Linka, odnosno da su prekršeni uslovi pod kojima je saglasnost data, Saint-Gobain ima pravo da ukloni ili zahteva uklanjanje svakog Linka koji je postavljen između našeg Veb-sajta i veb-sajta trećeg lica. U slučaju da se to desi, prihvatate da odmah postupite po našem zahtevu. Ako preduzmete navedene aktivnosti bez naše saglasnosti ili suprotno uslovima pod kojima smo vam dali saglasnost, obavezni ste da nam u potpunosti nadoknadite bilo kakav gubitak ili štetu koju pretrpimo mi, odnosno sa nama povezana pravna lica.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Informacije na Veb-sajtu su isključivo informativnog i uopštenog karaktera i nisu podobne da odgovore na posebne zahteve ili potrebe, te ne predstavljaju pouzdan osnov za donošenje bilo kakve odluke. Ovaj Veb-sajt nije namenjen elektronskoj trgovini, i informacije koje sadrži ne predstavljaju ponudu za zaključenje ugovora. Proizvodi, odnosno usluge predstavljeni su verno, s tim da ne postoji garancija dostupnosti i isključene su bilo kakve pisane ili usmene garancije i obećanja.

Nastojimo da redovno ažuriramo informacije na Veb-sajtu, s tim da ne možemo da garantujemo da su u datom momentu sve informacije potpune, tačne ili aktuelne. Ako tražite poseban savet u vezi sa spektrom i/ili korišćenjem naših proizvoda, možete nas kontaktirati kako biste saznali više informacija i našli odgovarajuće rešenje. Saint-Gobain ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakve greške koje nastanu iz pogrešne interpretacije ili nerazumevanja informacija koje sadrži Veb-sajt.

Ovaj Veb-sajt može sadržati veze, tj. linkove koje vode na veb-sajtove drugih lica. Te veze se uspostavljaju radi boljeg informisanja korisnika Veb-sajta, s tim da Saint-Gobain ne odgovara za bilo koju informaciju ili mišljenje koje sadrži veb-sajt drugog lica, niti odgovara po pravilima o zaštiti privatnosti ili bilo kojim drugim pravilima koje taj veb-sajt primenjuje. Korisnik pristupa drugim veb-sajtovima, uključujući i onima do kojih postoji veza sa ovog Veb-sajta na sopstvenu odgovornost pa je preporučljivo proveriti pravila o zaštiti privatnosti svakog veb-sajta koji se posećuje. Veb-sajtu se pristupa preko Globalne Internet Mreže („www“), koja je nezavisna u odnosu na Saint-Gobain. Globalnu Internet Mrežu koristite na sopstvenu odgovornosti, uz obavezu poštovanja svih primenljivih domaćih i međunarodnih propisa. Saint-Gobain ne snosi odgovornost za bilo koju informaciju ili uslugu koju dobijete putem Globalne Internet Mreže.

Nećemo biti odgovorni korisniku Veb-sajta niti trećim licima za bilo kakav gubitak (kao što je gubitak podataka, dobiti, prihoda ili prilika), odnosno materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu koja nastane korišćenjem ili u vezi sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Veb-sajta ili njegovog sadržaja, bez obzira na njen uzrok, poreklo, prirodu ili posledicu. U granicama dozvoljenim zakonom, isključena je svaka odgovornost, ugovorna, deliktna (uključujući i nepažnju) ili za štetu druge vrste, kao i za tačnost, pouzdanost, podobnost, kvalitet ili sveobuhvatnost sadržaja Veb-sajta (u pogledu koje ne dajemo nikakvu garanciju i obećanja) i u drugim slučajevima, ukoliko je šteta nastala kao posledica pristupa i/ili korišćenja Veb-sajta.

Iako preduzimamo sve razumne mere kako bismo osigurali da Veb-sajta ne sadrži, odnosno ne objavljuje bilo kakve greške, viruse, druge zlonamerne kodove ili štetne komponente, kao i da osiguramo njegovu neometanu dostupnost, ne garantujemo da to neće biti slučaj. Stoga, preporučuje se da na odgovarajući način kontrolišete prisustvo virusa kod svih materijala koje preuzmete sa Veb-sajta, kao i da redovno proveravate prisustvo virusa, drugih zlonamernih kodova i štetnih komponenti.

Isključujemo svu odgovornost, u najširem smislu koji dozvoljava zakon, u vezi sa nastankom bilo kakve štete ili gubitka koji nastupe usled grešaka, kompjuterskih virusa, drugih zlonamernih kodova ili štetnih komponenti koje su preuzete sa Internet stranice, kao i nastankom štete ili gubitka koji je nastupio usled prekida u radu Internet stranice.

OPŠTE ODREDBE

Saint-Gobain može u svakom trenutku izmeniti ove Uslove korišćenja, kao i sve druge uslove, politike, upozorenja ili pravila koja mogu biti primenjiva, a koje izmene će biti objavljene na ovom Veb-sajtu. Ako nastavite da koristite Veb-sajt, podrazumeva se da ste prihvatili sve takve izmene. Stoga preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu kako biste se upoznali sa izmenama, što će vam omogućiti da procenite da li ste saglasni sa njima.

Saint-Gobain može u svako doba, sa ili bez obaveštenja, da vrši izmene, dopune, kao i da premešta, uklanja ili dodaje nove sadržaje na Veb-sajt.

U slučaju da je bilo koje pravilo, odnosno uslov propisan Uslovima korišćenja nevažeći ili neprimenjiv, ostala pravila i uslovi ostaju na snazi i primenjuju se. Ako izjavimo odricanje od bilo kog pravila i/ili uslova propisanog ovim Uslovima korišćenja, takva izjava će imati dejstvo samo za slučaj za koji smo je dali i neće se smatrati trajnim odricanjem od tog ili drugog pravila i/ili uslova.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Kompanija Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd deo je Saint–Gobain Grupe, koja poseban značaj pridaje privatnosti, kao i osnovnim ličnim pravima i slobodama. U skladu sa tim, posvećeni smo obezbeđivanju adekvatnog nivoa zaštite podataka o ličnosti i zaštiti privatnosti. U Politici privatnosti možete se upoznati s tim kada, zašto i na koji način prikupljamo, koristimo i delimo vaše podatke o ličnosti, te načinima na koje štitimo i čuvamo poverljivost vaših podataka, kao i koja su vaša prava u vezi sa tim. Politika privatnosti se može menjati s vremena na vreme a takve izmene se objavljuju na Veb-sajtu. Preporučujemo da povremeno proveravate Politiku privatnosti kako biste se upoznali sa izmenama, što će vam omogućiti da procenite da li ste saglasni sa njima.

Sve vaše podatke dajete dobrovoljno. Davanjem podataka, potvrđujete da ste saglasni da ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo u skladu sa pravilima propisanim Politikom privatnosti, pa savetujemo da pre nego što nastavite sa korišćenjem Veb-sajta, pažljivo pročitate Politiku privatnosti.

KOLAČIĆI

Ovaj Veb-sajt koristi kolačiće. Više o tome koje kolačiće koristimo, u koju svrhu i koje podatke kolačići prikupljaju možete pročitati u našoj Politici kolačića.

KONTAKT

Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd

Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat

info.rs@saint-gobain.com

+381 11 314 96 84