PRAVILA TAKMIČENJA

Rules, OrPobednici Architecture Student Contest 2022

Rules, OrPobednici Architecture Student Contest 2023

ganization and Legal

PRAVILA TAKMIČENJA

 

SAINT-GOBAIN

ARCHITECTURE STUDENT CONTEST 2023

 

 

O TAKMIČENJU SAINT-GOBAIN ARCHITECTURE STUDENT CONTEST U ORGANIZACIJI KOMPANIJE SAINT-GOBAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Takmičenje Saint-Gobain Architecture Student Contest, ranije organizovano pod nazivom Multi Comfort Student Contest, je dvofazno takmičenje koje se organizuje na Nacionalnom i Međunarodnom nivou.

 

Takmičenje je prvi put organizovao Saint-Gobain Isover u Srbiji 2004. godine, a postalo je međunarodni događaj već iduće godine, 2005. Poslednje takmičenje u Parizu privuklo je studente sa više od 220 univerziteta iz 32 zemlje.

 

1. Opšte informacije 

a) KO MOŽE UČESTVOVATI

Učesnici mogu biti samo studenti osnovnih i master studija arhitekture, urbanizma i srodnih oblasti upisani na:

 • Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Arhitektura, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

u saradnji s kojim fakultetima Saint-Gobain organizuje ovogodišnje takmičenje.

Učešće je otvoreno za sve studente na redovnim osnovnim i master studijama u akademskoj 2022/2023 godini. Studenti na stipendijama i programima razmene mogu učestvovati.

Učesnici takmičenja su predstavnici svog fakulteta i zemlje u kojoj studiraju u vreme održavanja takmičenja.  

Studenti mogu učestvovati pojedinačno ili u paru tj. ekipi od dva člana (u daljem tekstu: ekipa).

Student može učestvovati na takmičenju samo sa jednim projektom, odnosno samo kao pojedinac ili kao član jedne ekipe. Ekipa može prijaviti samo jedan projekat za učešće u takmičenju.

U ovim pravilima, svi pojmovi upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i ženski rod lica na koja se odnose.

b) PROJEKTNI ZADATAK 

Projektni zadatak predstavljen je na međunarodnom sajtu takmičenja Saint-Gobain Architecture Student Contest sa kojeg učesnik može preuzeti (download) sve potrebne detalje projekta

U takmičenju Saint-Gobain Architecture Student Contest može učestvovati samo projekat izrađen prema projektnom zadatku.

U takmičenju se može učestvovati samo sa jednim projektom.

Projekat odnosno rešenje projektnog zadatka se ocenjuje u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovim pravilima i na Nacionalnom i na Međunarodnom nivou takmičenja (tačka h)).

U slučaju da manje od tri projekta ispunjavaju kriterijume za ocenjivanje odnosno nagrađivanje, ocenjuju se odnosno nagrađuju samo projekti koji ispunjavaju kriterijume. Ako po oceni stručnog žirija nijedan projekat ne ispunjava odnosno nedovoljan broj projekata ispunjava kriterijume za ocenjivanje odnosno nagrađivanje, nagrada, odnosno nagrade neće se dodeljivati projektima koji ne ispunjavaju kriterijume.

Pobednik takmičenja na nacionalnom nivou može učestvovati na Međunarodnom nivou takmičenja isključivo sa projektom sa kojim je učestvovao odnosno pobedio na Nacionalnom nivou takmičenja Saint-Gobain Architecture Student Contest 

c) ORGANIZACIJA TAKMIČENJA 

Saint-Gobain Architecture Student Contest je dvofazno takmičenje:

Nacionalni nivo è takmičenje koje organizuje domaća kompanija grupe Saint-Gobain u saradnji sa domicilnim fakultetima. Organizator takmičenja u Srbiji je Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd (dalje: Saint-Gobain u Srbiji).  

Međunarodni nivo è takmičenje između pobednika takmičenja na nacionalnim nivoima koje organizuje Saint-Gobain međunarodni tim.

Lista zemalja učesnica u ovogodišnjem takmičenju i kontakt informacije Saint-Gobain u Srbiji dostupna je na zvaničnom sajtu događaja. Ova lista može biti promenjena do 15.3.2023. godine.

  

1. Nacionalni nivo takmičenja

Opšte informacije

Saint-Gobain organizuje takmičenja na nacionalnom nivou u zemljama gde je prisutan i posluje preko svojih kompanija osnovanih na nacionalnom nivou. Organizator Nacionalnog nivoa takmičenja u Srbiji je Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, privredno društvo koje je osnovano i posluje Srbiji, i zaduženo je za organizaciju takmičenja na nacionalnom nivou.

Registracija i zvanična komunikacija

Svi učesnici (pojedinac ili ekipe) moraju biti registrovani online na zvaničnom sajtu događajaRegistracija je obavezna i uslov je za učešće na takmičenju.

Registracija za učešće na Nacionalnom nivou takmičenja mora se izvršiti do 27.2.2023. Registracija za učešće na Nacionalnom takmičenju vrši se na zvaničnom sajtu događaja. Student koji se za takmičenje prijavljuje kao pojedinac kreira nalog i unosi sve zahtevane podatke. Za ekipu, nalog kreira i sve zahtevane podatke unosi vođa ekipe. Neblagovremena i nepotpuna registracija kao i davanje netačnih podataka dovodi do diskvalifikacije ekipe odnosno studenta koji se prijavljuje na učešće kao pojedinac.   

Poslednji dan za registraciju je 27.02.2023. Nakon tog datuma, registracija i prijava za učešće na nacionalnom nivou takmičenja neće biti mogući. Propust ekipe odnosno studenta koji se takmiči pojedinačno da se registruje ili da unese potpune i/ili istinite informacije odnosno podatke rezultira diskvalifikacijom sa takmičenja.

Za takmičenje na Nacionalnom nivou u Srbiji molimo da se registrujete i da budete u kontaktu sa Saint-Gobain u Srbiji.

Kontakt informacije:

Više podataka o Nacionalnom nivou takmičenja možete dobiti od Saint-Gobain u Srbiji ili preko svog fakulteta.

Uslov podobnosti projekta za učešće:

Nakon registracije za takmičenje na Nacionalnom nivou takmičenja, a pre predaje projekta, registrovani učesnik daje saglasnost za prenos autorskih prava na projektu na Saint-Gobain kako je opisano u tački 3. b) ovih Pravila. Saglasnost se dostavlja Saint-Gobain u Srbiji na e-mail; luka.dimic@saint-gobain.com pre predaje projekta, i uslov je za učešće u takmičenju.

Rokovi za predaju projekta, predstavljanje projekta i odluke žirija

Projekat za učešće na Nacionalnom nivou takmičenja Saint-Gobain Architecture Student Contest 2023 mora biti predat najkasnije 12.04.2023. Projekat se predaje slanjem organizatoru Nacionalnog nivoa takmičenja na: info.rs@saint-gobain.com

Po isteku roka za predaju, Saint-Gobain u Srbiji utvrđuje za koje projekte je data napred navedena saglasnost odnosno koji su projekti podobni za učešće na Nacionalnom nivou takmičenja. Stručni žiri sprovodi selekciju projekata podobnih za učešće na Nacionalnom nivou takmičenja po potrebi. Na  Nacionalnom nivou takmičenja učestvuje 10 najboljih projekata koji se predstavljaju pred stručnim žirijem.  

Predstavljanje projekta planirano je za period 17-21.4.2023, u zavisnosti od broja primljenih projekata podobnih za takmičenje.

Raspored predstavljanja projekata biće saopšten najkasnije 14.4.2023. o čemu će registrovani učesnici biti direktno obavešteni.

Nacionalni žiri odlučuje o dobitnicima nagrada 24.4.2023, a pobednički projekat i dobitnici nagrada biće objavljeni istog datuma na internet stranici www.saint-gobain.rs/asc .

Pobednički projekat na Nacionalnom nivou takmičenja odnosno student ili ekipa koja je osvojila 1. nagradu dobiće poziv da učestvuje na Međunarodnom nivou takmičenja.

Organizator takmičenja zadržava pravo da odluči da li će odbrana radova biti organizovana uživo ili putem platforme za on-line sastanke, kao i da li će događaj biti otvoren za širu javnost.

U zavisnosti od broja prijavljenih učesnika, organizator takmičenja zadržava pravo da za odbranu radova na Nacionalnom nivou odabere najviše 10 (deset) radova koji će biti predstavljeni pred stručnim žirijem.

2. Međunarodni nivo takmičenja

Međunarodni nivo takmičenja Saint-Gobain Architecture Student Contest 2023 održaće se od 26. do 28. juna 2023, u Lisabonu, Portugalija.

Međunarodni nivo takmičenja je trodnevni događaj koji uključuje sledeće aktivnosti: ceremoniju dobrodošlice, odlučivanje žirija, razgovore, feedback sesije, ceremoniju dodeljivanja nagrada, gala večeru i obilazak grada.

Agenda i aktivnosti mogu biti promenjeni, a format Međunarodnog nivoa takmičenja može biti prilagođen u zavisnosti od epidemiološke situacije (COVID-19) ili drugih nepredviđenih okolnosti.

Na Međunarodni nivo takmičenja biće pozvano najviše 60 ekipa, što će zavisiti od broja zemalja koje učestvuju.

Maksimalan broj studenata koji mogu učestvovati u jednoj ekipi je dva.

Međunarodni žiri će nominovati pobednike (1, 2. i 3. mesto) i dodeliti Specijalnu nagradu za izuzetne ideje ili posebne pohvale učesnika.

d)  NAGRADE 

Na oba nivoa takmičenja, Nacionalno i Međunarodno takmičenje može biti dodeljeno do tri novčane nagrade odn. novčana nagrada za prvo, drugo i treće mesto (1, 2. i 3. nagrada). Dobitnik 1. nagrade na Nacionalnom nivou takmičenja dobija i poziv za učešće na Međunarodnom takmičenju. U slučaju sprečenosti pobednika Nacionalnog takmičenja da učestvuje na Međunarodnom takmičenju, organizator Nacionalnog nivoa takmičenja može pozvati na učešće u Međunarodnom takmičenju dobitnika 2. odnosno 3. nagrade. 

Organizator Nacionalnog takmičenja nema obavezu da proglasi pobednički odnosno nagrađene projekte niti da dodeli nagradu odnosno nagrade na Nacionalnom nivou takmičenja, ako po oceni stručnog žirija nijedan projekat odnosno dovoljan broj projekata ne bude ispunjavao kriterijume ocenjivanja (tačka h)) odnosno uslove za nagrađivanje. 

Odluke nacionalnog odnosno međunarodnog žirija su konačne i neopozive, i ne postoji mogućnost žalbe na njih. 

1.  Nacionalni nivo takmičenja

 

1. Nagrada

2. Nagrada

3. Nagrada

€ 1,500

€ 1,000

€ 500

Saint-Gobain u Srbiji obezbeđuje ukupan nagradni fond koji se dodeljuje nagrađenim projektima na Nacionalnom nivou takmičenja.

Nagrade su izražene u neto iznosima, a pripadajuće dažbine snosi Saint-Gobain u Srbiji. 

Organizator Nacionalnog takmičenja Saint-Gobain u Srbiji isplaćuje nagrade nagrađenim studentima odn. ekipama na osnovu ugovora koji zaključuje sa nagrađenim studentom odnosno studentima u slučaju da je nagradu osvojila ekipa. 

Zaključenje ugovora je uslov za isplatu nagrade. U slučaju da nagrađeni student odnosno član nagrađene ekipe odbije zaključenje ugovora kojim se reguliše isplata nagrade i/ili ne dostavi lične podatke potrebne za zaključenje i izvršenje ugovora, Saint-Gobain se oslobađa obaveze ispunjenja obećanja nagrade. 

Saint-Gobain u Srbiji vrši obračun i isplatu vrednosti dodeljenih nagrada u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Članovima ekipe osvojeni iznos nagrade uplaćuje se u jednakim delovima (po pola). . 

2.   Međunarodni nivo takmičenja 

1. Nagrada

2. Nagrada

3. Nagrada

Specijalna nagrada*

Studentska nagrada**

€ 5,000

€ 3,000

€ 1,500

€ 1,000

€ 1,000

 

Specijalna nagrada

Specijalna nagrada (u vrednosti € 1,000) se dodeljuje od strane međunarodnog žirija jednom projektu za njegove izuzetne ideje ili posebne pohvale učesnika.  

 

** Studentska nagrada

Studentska nagrada (u vrednosti € 1,000) se dodeljuje projektu koji je dobio najviše glasova svih ekipa odnosno studenata koji samostalno učestvuju na Međunarodnom takmičenju.

Svaki student koji samostalno učestvuje i svaka ekipa imaju jedan glas koji mogu dodeliti ekipi odnosno studentu čiji projekat smatraju najboljim, po osnovu kriterijuma opisanih pod tačkom g) niže. Student, odnosno ekipa ne može glasati za svoj projekat odnosno za drugi projekat koji dolazi iz njihove zemlje.

Glasanje za projekat za studentsku nagradu će se sprovesti po rasporedu glasanja učesnika koji utvrđuje Saint-Gobain organizacioni tim Međunarodnog takmičenja. 

Ako jedan ili više timova dobiju isti broj glasova, vrednost Studentske nagrade će biti podeljena između tih timova. 

e)   RASPORED 

Sve informacije o ovogodišnjem takmičenju objavljene su na internet stranici Architecture Student Contest website . 

1.   Nacionalni nivo takmičenja

 •  27. februar 2023. è poslednji dan za registraciju.
 •  12. april 2023. è poslednji dan za predaju projekta.
 •  17.-21. april 2023. è predstavljanje projekata.
 •  24. april 2023. è proglašenje pobednika.

2.   Međunarodni nivo takmičenja 

2. maj 2023. è poslednji dan za pobednike Nacionalnog takmičenja za slanje (upload) celokupne potrebne dokumentacije na internet stranicu Architecture Student Contest. Pogledajte odeljak FORMALNOSTI ZA PRIJAVU za više detalja.

Timovi koji ne budu poslali (ne izvrše upload) svih dokumenta biće diskvalifikovani.

26.-28. jun 2023. è Međunarodni nivo takmičenja održava se u Lisabonu. Dodatne informacije u vezi sa Međunarodnim takmičenjem biće dostavljene registrovanim učesnicima elektronskom poštom i preko internet stranice Architecture Student Contest

f) TRENINZI

Nekoliko online Saint-Gobain trening sesija dostupno je na zvaničnim kanalima komunikacije Međunarodnog nivoa takmičenja i mogu se naći na Architecture Student Contest i YouTube.

Dodatne informacije možete dobiti od Saint-Gobain u Srbiji. 

g) ŽIRI 

1. Žiri na Nacionalnom takmičenju

Ocenu projekata i odabir dobitnika nagrada na Nacionalnom nivou takmičenja vrši nacionalni žiri, sastavljen od:

 •  1-3 profesora fakulteta čije su ekipe prijavljene na Nacionialni nivo takmičenja;

 •  jednog uglednog arhitekte, ili novinara sa ekspertizom u oblasti arhitekture,

 •  jednog Saint-Gobain eksperta.

U zavisnosti od raspoloživosti članova žirija, organizator može promeniti broj ili sastav članova žirija bez prethodne najave. Konačan sastav nacionalnog žirija biće saopšten pre održavanja Nacionalnog nivoa takmičenja.

2. Žiri na Međunarodnom takmičenju

Međunarodni žiri čine:

 •  dva člana žirija iz reda uglednih arhitekata;
 •  dva člana žirija koji su predstavnici lokalnih partnera, i
 •  dva Saint-Gobain eksperta. 

U zavisnosti od raspoloživosti članova žirija, organizator može promeniti broj ili sastav članova žirija bez prethodne najave. Konačan sastav međunarodnog žirija biće saopšten pre održavanja Međunarodnog takmičenja.

Članovi žirija koji su učestvovali u nacionalnom žiriju ne mogu biti članovi međunarodnog žirija. 

h) KRITERIJUMI OCENJIVANJA 

Sledeći kriterijumi ocenjivanja će se koristiti za ocenjivanje projekata na oba nivoa takmičenja, Nacionalnom i Međunarodnom.

Održivost, sa ekonomskog i socijalnog aspekta, kao i aspekta zaštite životne sredine je ključni uslov i sastavni deo svih kriterijuma koji su niže navedeni, i uzima se u obzir na svim nivoima evaluacije projekta.

ARHITEKTURA: do 50%

Izuzetnost dizajna, funkcionalan koncept i prostorni koncept, izgled 

TEHNIČKI KRITERIJUMI: do 20%

Usaglašenost tehničkih rešenja sa Saint-Gobain kriterijumima (karbon & energija, resursi & cirkularnost, zdravlje & dobrobit (wellbeing) kao i sa zahtevima u pogledu zaštite od požara.

GRAĐEVINSKI DETALJI: do 20%

Kvalitet i konzistentnost predloženih konstrukcijskih detalja u pogledu na konstrukciju i građevinsku fiziku (termalni i akustični mostovi, vazdušna nepropusnost i upravljanje vlagom).

· KORIŠĆENJE PROIZVODA: do 10%

Pravilno korišćenje i navođenje Saint-Gobain proizvoda i Saint-Gobain rešenja u projektu.

i) TRANSPORT I PUTNI TROŠKOVI

 

1. Nacionalni nivo takmičenja

Učesnici sami snose sve troškove prijave i učešća na Nacionalnom takmičenju, a registracija na Nacionalno takmičenje je besplatna. 

2. Međunarodni nivo takmičenja

Organizator takmičenja zadužen je za transport, smeštaj i troškove učešća za učesnike na Međunarodnom nivou takmičenja.

Transport pobednika Nacionalnog takmičenja na Međunarodno takmičenje organizuje organizator takmičenja od odnosno do Beograda.

Učesnici su odgovorni da obezbede važeći pasoš i sva druga dokumenta potrebna za putovanje u zemlju održavanja Međunarodnog takmičenja. U slučaju da je učesniku potrebna viza za ulazak u zemlju održavanja Međunarodnog takmičenja, potrebno je da je blagovremeno obezbedi, a organizator će mu pružiti neophodnu podršku u smislu pozivnog pisma, potvrde o rezervaciji smeštaja i sl.

j) KONTAKT  INFORMACIJE 

Ime i prezime: Luka Dimić; e-mail: luka.dimic@saint-gobain.com 

Zvanična internet stranica Saint-Gobain Architecture Student Contest 2023: Architecture Student Contest

Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu: dr Bojana Zeković; e-mail: bojana@arh.bg.ac.rs  

Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu: dr Miomir Vasov; e-mail: miomir.vasov@gaf.ni.ac.rs

Arhitektura, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu: dr Dragana Konstantinović; e-mail: konstan_d@uns.ac.rs

 

2. FORMALNOSTI ZA PRIJAVLJIVANJE

Za učešće na Nacionalnom i Međunarodnom nivou takmičenja Saint-Gobain Architecture Student Contest 2023 moraju biti ispunjene sve formalnosti koje su navedene u ovom odeljku. 

a) NACIONALI NIVO TAKMIČENJA

Učesnici moraju biti registrovani online najkasnije zaključno sa 27.2.2023, po pravilima za registraciju.

Projekat za učešće na Nacionalnom nivou takmičenja 2023 mora biti predat najkasnije 12.04.2023. Projekat se predaje slanjem organizatoru Nacionalnog takmičenja na: info.rs@saint-gobain.com 

Preporučujemo da za sve informacije kontaktirate Saint-Gobain u Srbiji:

Ime i prezime: Luka Dimić; e-mail: luka.dimic@saint-gobain.com

Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu: dr Bojana Zeković; e-mail: bojana@arh.bg.ac.rs  

Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu: dr Miomir Vasov; e-mail: miomir.vasov@gaf.ni.ac.rs

Arhitektura, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu: dr Dragana Konstantinović; e-mail: konstan_d@uns.ac.rs

Detalji učešća na Međunarodnom takmičenju biće dostavljeni elektronskom poštom pobedniku odnosno učesniku.

b) MEĐUNARODNI NIVO TAKMIČENJA

Formalnosti za učešće na Međunarodnom takmičenju biće dostavljene elektronskom poštom pobedniku Nacionalnog takmičenja. 

Svi učesnici Međunarodnog takmičenja moraju podneti (upload) svu neophodnu dokumentaciju navedenu niže najkasnije 2. maja 2023. preko internet stranice Architecture Student Contest. Student odnosno ekipa koja ne podnese svu neophodnu dokumentaciju kako je dole navedeno biće diskvalifikovani.

Svi materijali biće objavljeni na internet stranici Architecture Student Contest tako da članovi Međunarodnog žirija mogu da procenjuju projekte svakog studenta odnosno ekipe koja učestvuje na Međunarodnom takmičenju. Neki elementi će takođe biti integrisani u Official e-book of the 2023 Contest.

1. Naziv i opis Projekta

Svaki učesnik (student ili ekipa) treba da odredi naziv (maksimum 60 karaktera, uključujući i razmake) i kratak opis (maksimum 500 karaktera, uključujući razmake) svog projekta.

2. Roll-up

Roll-up treba da predstavlja Projekat na najbolji mogući način. Isti će biti štampan od strane Organizatora Međunarodnog nivoa takmičenja i prikazan tokom Međunarodnog nivoa takmičenja. Učesnik (student ili ekipa) može koristiti samo jedan šablon odn. dizajnirati samo jedan roll-up. Smernice za kreiranje roll-up-a su sledeće:

Preuzmite šablon za roll-up na zvaničnom sajtu takmičenja.

Popunite zaglavlje sa sledećim informacijama: država, fakultet, prezime studenta odn. prezimena članova ekipe, Naziv Projekta, broj prezentacije.

Popunite šablon roll-up-a sa ključnim elementima Projekta, u okviru definisane zone koja je obeležena crvenom linijom.

Roll-up mora biti kreiran prema sledećoj specifikaciji:

 •  Format: PDF skaliran 1/1

 •  Rezolucija: 100-150 dpi

 •  Boje: CMYK (cyan, magenta, yellow, black) Fogra 39 profile (offset printing)

 •  Dimenzije dokumenta: 70 x 180 cm

 •  Maksimalna težina dokumenta: 50 Mo

 •  Minimalna debljina štampajuće linije: 0.5pt

 •  Najmanji dozvoljeni font za štampu: 12pt

 •  Ne pozicionirati grafičke elemente na pozadinu ili na polje za prepust (crveni i zeleni ram)

 •  Naziv fajla mora da bude sledeći:

Presentation number_ Country_ Student Name 1_ Student Name 2_ Student Name 3

Broj prezentacije (presentation numberdostaviće vam Saint-Gobain u Srbiji.

3. PDF Prezentacija Projekta

PDF prezentacija Projekta treba da ispunjava sledeće uslove:

 •   

  Format: PDF, u jednom jedinstvenom fajlu – nijedan drugi format neće biti prihvaćen

 •  Dimenzije dokumenta: 16:9
 •  Maksimalna težina dokumenta: 50 Mo
 •  Video ne sme da bude uključen u PDF prezentaciju
 •  Naziv fajla mora da bude sledeći:

Presentation number_ Serbia_ Ime studenta 1_ Ime studenta 2

Broj prezentacije (presentation numberdostaviće vam Saint-Gobain u Srbiji.

Savet!

è Preporučujemo da ograničite broj slajdova u svojoj prezentaciji

4. PowerPoint prezentacija Projekta

Tokom Međunarodnog nivoa takmičenja, ova prezentacija će biti vizuelna podrška ekipi tokom izlaganja.

PowerPoint prezentacija Projekta treba da ispunjava sledeće uslove:

 •  Format: PowerPoint – nijedan drugi format neće biti prihvaćen
 •  Dimenzije dokumenta: 16:9
 •  Maksimalna težina dokumenta: 150 Mo

 •  Animacije su dozvoljene, ali se preporučuje da ih limitirate kako biste izbegli tehničke probleme tokom prezentovanja

 •  Naziv fajla mora da bude sledeći:

Presentation number_ Serbia_ Ime studenta 1_ Ime studenta 2

Broj prezentacije (presentation numberdostaviće vam Saint-Gobain u Srbiji.

Savet!

è Ograničite broj slajdova i animacija u prezentaciji, kako biste se uskladili sa vremenskim ograničenjem. Vreme za prezentaciju je do 5 (pet) minuta.

4. Video

Video prezentacija projekta sa sledećim karakteristikama:

 •  Format: .mp4 – nijedan drugi format neće biti prihvaćen
 •  Maksimalna težina videa: 300 Mo
 •  Trajanje: maksimum 5 minuta
 •  Prve 3 sekunde videa treba da prikažu zvanični uvodni ekran (Official Intro Screen) koji ćete naći na Međunarodnom delu (International section) na internet stranici Architecture Student Contest
 •  Nakon Official Intro Screen, treba da navedete svoj broj prezentacije (presentation number), zemlju, fakultet, imena i prezimena.
 •  Preimenujte svoj MP4 fajl tako da nosi sledeći naziv:

Presentation number_ Serbia_ Ime Studenta 1_ Ime Studenta 2

Saveti!

è Za dobar kvalitet zvuka, osigurajte da u prostoriji u kojoj snimate bude tišina.

è Proverite da li je zvuk dovoljno dobar pre nego što podnesete video.

è Snimajte u "landscape mode" da biste osigurali da finalni snimak videa može biti prikazan na celom ekranu.

 

6. Prikazi Projekta

Očekuju se tri kategorije prikaza (vizuala) koje moraju ispuniti sledeće karakteristike:

Vrsta

Opis

Format

Visoka rezolucija

Detalji

Težina (max.)

1. Prikazi objekata

3D model

JPG ili PNG

1 do 3 prikaza maksimum

10 Mo

2. Arhitektonski planovi

Grafike, crteži, modeli…

JPG ili PNG

Bez ograničenja

10 Mo

3. Izolacije

Ideje, crteži, skice…

JPG ili PNG

Bez ograničenja

10 Mo

 

Naziv fajla mora biti sledeći:

Presentation number_ Serbia _Vrsta prikaza

 

7. Fotografije

Pojedinačne fotografije svakog člana (studenta i profesora odvojeno) moraju da ispunjavaju sledeće karakteristike:

 •  Format: JPG ili PNG – Visoka rezolucija (High Resolution)
 •  Maksimalna težina fajla: 10 Mo
 •  Naziv svakog fajla mora biti sledeći:

Presentation number_ Serbia _ Ime studenta/profesora 

8.  Biografija profesora

Neophodno je dostaviti kratku biografiju profesora (maksimum 600 karaktera, uključujući i razmake).

Kao što je gore navedeno, ovi materijali će biti objavljeni na internet stranici takmičenja Architecture Student Contest, i biće integrisani u Official e-book takmičenja. Propuštanje da pošaljete bilo koji od navedenih elemenata na vreme ili sa netačnim specifikacijama rezultiraće diskvalifikacijom sa takmičenja. 

Molimo kontaktirajte Saint-Gobain u Srbiji ako imate bilo kakva pitanja.

 

3. PRAVNI USLOVI

 

Prijavom na učešće na takmičenju Saint-Gobain Architecture Student Contest (u postupku registracije i/ili prijavljivanjem), učesnik takmičenja prihvata sledeća pravila koja su preduslov za učešće na takmičenju.

a) ODLUKA ŽIRIJA

Učesnici takmičenja prihvataju da je odluka žirija (nacionalnog i međunarodnog) konačna. Prihvatanjem učešća na takmičenju (registracijom na Nacionalni nivo takmičenja) učesnici prihvataju neopozivost i neoborivost odluka žirija i njihovu konačnost. 

b) UGOVOR O PRENOSU AUTORSKIH PRAVA I PRAVA NA SNIMKE

1.  Prenos autorskih prava 

Prijavom na učešće učesnici takmičenja izričito prihvataju i prenose, isključivo, neograničeno i neopozivo sva prava intelektualne svojine na duhovnim tvorevinama i delima, tj. na svim planovima, fotografijama, videima, crtežima, skicama, dokumentima u Power Point, i drugim delima (u daljem tekstu: „Delo“) koje proizvedu odnosno stvore u okviru Saint-Gobain Architecture Student Contest, u svakoj fazi takmičenja, na nacionalnom i međunarodnom nivou, na Saint-Gobain (organizatora takmičenja) i sva povezana lica Saint-Gobain, koja postoje ili će kasnije postati, kao i na grad Lisabon, a posebno:

Pravo da upotrebljava, fotografiše, koristi, umnožava odnosno produkuje, i iskorišćava Delo u komercijalne i nekomercijalne svrhe, u svim oblicima, uključujući i one koji nisu ugovoreni ili će nastati nakon prenosa prava, uključujući sve građevine koje će nastati na osnovu svih ili delova planova, videa, crteža, skica itd. koje učesnici prijave na odnosno podnesu u toku takmičenja.

Pravo da objavljuje, javno saopštava, emituje i reemituje Delo u bilo kom obliku i bilo kojim sredstvom komunikacije ili telekomunikacija i bilo kojim načinom prenosa, koji postoje ili će nastati nakon ovog prenosa prava, uključujući internet, društvene mreže, izložbe i oglasne prostore.

Pravo da reprodukuje celo ili deo odnosno delove Dela na bilo kom mediju, koji postoji ili će nastati nakon momenta prenosa.

Pravo da izmeni, adaptira, dopuni, promeni ili izbriše celo ili deo Dela, kao i pravo da inkorporira bilo koje postojeće ili buduće delo i/ili da Delo inkorporira u drugo delo, pod uslovom da se time ne narušava Delo. 

Ovaj prenos je vremenski, prostorno i sadržajno neograničen, i odnosi se na sve zemlje i za sve vreme trajanja zaštite autorskog prava. Učesnici nemaju pravo na naknadu za ovaj prenos, koji čine bez naknade. 

Učesnici garantuju da imaju sva prava na Delu koje prijavljuju na takmičenje i prenose ugovorom i dužni su da zaštite Saint-Gobain i sva njegova povezana lica, koja postoje ili će nastati u budućnosti, od svih eventualnih zahteva trećih lica u vezi sa pravima na Delu, a u suprotnom odgovaraju za štetu koju povredom prava trećih lica pričine tim licima i Saint-Gobainu i njegovim povezanim licima. Ova garancija važi i u slučaju kada je više lice doprinelo stvaranju Dela.

Na ovaj prenos prava isključivo se primenjuje francusko pravo. U slučaju spora u vezi sa primenom i tumačenjem koje se odnosi na prenos prava, strane saglasno ugovaraju da će za rešavanje sporova biti isključivo nadležan sud u Parizu, Francuska ako isti ne bude rešen međusobnim dogovorom. 

 2. Pravo na snimke

Učesnici na Nacionalnom ili Međunarodnom takmičenju i događajima organizovanim u vezi sa takmičenjem, bez obzira na svoj status (studenti, profesori, zaposleni Saint-Gobain ili drugi učesnici), daju potpuno i neograničeno ovlašćenje i saglasnost Saint-Gobain (organizatoru međunarodnog takmičenja) i njegovim povezanim licima, kao i jedinici lokalne uprave u kojoj se održava takmičenje, da fotografiše, snima, beleži, umnožava, predstavlja, prikazuje, objavljuje odnosno emituje, distribuira i na druge načine koristi i stavlja u promet njihove slike, fotografije, snimke i dr. materijale  snimljene u digitalnoj formi za vreme Saint-Gobain Architecture Student Contest, bez naknade, i bez ikakvih ograničenja.

U skladu sa navedenim, kao i sa pravnim pravilima i propisima koji regulišu snimak (video, fotografiju, audio i sve druge oblike), lično ime i privatnost, učesnici takmičenja i događaja ovlašćuju Saint-Gobin i sva njegova povezana lica, postojeća ili koja će to postati u budućnosti, kao i jedinicu lokalne samouprave u kojoj se održava takmičenje, da koriste fotografije, foto snimke, videa i/ili intervjue u kojima je predstavljen njihov lik, a koji su proizvedeni u vezi sa i tokom takmičenja i događaja organizovanih u vezi takmičenja, u celosti ili u delovima (dalje: „Snimci“).

Snimci mogu biti korišćeni u svrhe oglašavanja, reklamiranja, komercijalne promocije i komunikacije, interne ili eksterne komunikacije, od strane organizatora i svih njegovih povezanih lica, koja postoje ili će nastati u budućnosti, i od jedinice lokalne samouprave u kojoj se održava takmičenje.

Saint-Gobain neće koristiti Snimke koji učesnicima mogu povrediti pravo na privatnost ili naškoditi njihovom ugledu, niti će koristiti Snimke na bilo kakvom mediju koji je pornografske, rasističke ili ksenofobične prirode ili na drugi štetan način. 

c) INFORMACIJA O KORIŠĆENJU PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac podacima o ličnosti je Saint-Gobain SA, 12 place de l’Iris, 92400 Courbevoie, Francuska. Podaci će biti obrađivani u vezi sa učešćem na takmičenju.

U skladu sa propisima koji regulišu zaštitu podatka, svi učesnici će imati pravo na pristup svojim ličnim podacima i njihovu ispravku na internet stranici Architecture Student Contest i/ili kontaktiranjem organizacionog tima na e-mail: architecture.student.contest@saint-gobain.com.

Molimo da navedete svoje ime i prezime, adresu stanovanja i/ili elektronske pošte, referencu “Architecture Student Contest 2023 – Data modification” i zahtevane ispravke ili informacije.  

Bićete obavešteni nakon izvršenih izmena. Možete takođe, u slučaju legitimnog zahteva, da se protivite obradi vaših ličnih podataka.

Rukovalac ličnim podacima je i Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115 d, 11070 Novi Beograd, PIB: 100427607; MB: 17379151. Saint-Gobain u Srbiji će obrađivati podatke koje mu dostavite u procesu prijave (registracije) na takmičenje, davanjem odnosno slanjem saglasnosti i prezentacije u procesu realizacije Nacionalnog nivoa takmičenja, i naknadno u toku takmičenja, a u svrhu organizacije i učešća na takmičenju (npr. putovanja) i promotivne svrhe (promocija stručnih događaja, slanje newsletter-a, za alumni grupe na društvenim mrežama i slično). Rukovalac će obrađivati lične podatke nagrađenih učesnika potrebne za zaključenje i realizaciju ugovora kojim se reguliše isplata nagrade.

Više informacija o politici privatnosti Saint-Gobain u Srbiji možete pročitati na Politika privatnosti | Saint Gobain (saint-gobain.rs) ili nas kontaktirati na zplsgcpsrb@saint-gobain.com.

d) ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Oficijelni program sadrži sve događaje i lokacije za sve oficijalne aktivnosti Saint-Gobain u vezi sa Saint-Gobain Architecture Student Contest 2023, na kojima se sva pravila i propisi koji se odnose na zdravlje i bezbednost moraju uzeti u obzir i poštovati.

Nepostupanje u skladu sa Instrukcijama organizatora i propisima je direktna i lična odgovornost učesnika takmičenja odnosno događaja, i on je direktno i lično odgovoran za svu štetu koja nastane, i isključena je svaka odgovornost Saint-Gobain i/ili njegovih povezanih lica.

e) ODOGOVORNOST UČESNIKA TAKMIČENJA I DOGAĐAJA

Međunarodno takmičenje Saint-Gobain Architecture Student Contest 2023 se održava u Portugaliji (Lisabon). Svi učesnici i posetioci događaja moraju se ponašati u skladu sa propisima Portugalije. Učesnik takmičenja i događaja izričito prihvata isključivu odgovornost za sve svoje radnje i propuštanja van satnice organizovanih događaja i van lokacija događaja. Saint-Gobain i njegova povezana lica ni u kojem slučaju ne odgovara za bilo koju radnju ili propuštanje učesnika događaja.

 

SREĆNO SVIMA!

 

Organizacioni tim SAINT-GOBAIN